Menu
Your Cart
    New season, new jewellery

Terms & Conditions

Algemene voorwaarden


Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

1.1.    In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- "Afnemer": iedere (rechts)persoon die met Petra’s Sieradenwereld mondeling of schriftelijk een Overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n);
- "Overeenkomst": de overeenkomst terzake van levering van goederen en/of diensten door Petra’s Sieradenwereld aan Afnemer.
- "Petra’s Sieradenwereld": de eenmanszaak Petra`s Sieradenwereld, gevestigd en kantoorhoudende te Dronten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 53972627;
- "Voorwaarden": deze algemene voorwaarden Petra’s Sieradenwereld.

1.2.    Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden of diensten van respectievelijk opdrachten aan Petra’s Sieradenwereld alsmede alle te sluiten en gesloten overeenkomsten betreffende de verkoop van goederen en levering van diensten door Petra’s Sieradenwereld met Afnemers, alsmede evenals op onderhandelingen en betreffende zodanige verkoop en levering met Afnemers, ook indien die onderhandeling niet leidt tot het sluiten van een Overeenkomst.
1.3.    Afwijkende en/of aanvullende voorwaarden of bedingen (waaronder ook eventuele algemene voorwaarden) worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de Overeenkomst tussen Petra’s Sieradenwereld en de Afnemer, tenzij Petra’s Sieradenwereld dergelijke voorwaarden of bedingen uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. Bij tegenstrijdigheid van deze Voorwaarden met die van de Afnemer gelden deze Voorwaarden boven de algemene voorwaarden van de Afnemer.
1.4.    Deze Voorwaarden kunnen door Petra’s Sieradenwereld worden gewijzigd. De Afnemers wordt geacht met de gewijzigde algemene voorwaarden te hebben ingestemd, indien hij tegen de toepasselijkheid daarvan niet binnen 14 dagen na toezending door Petra’s Sieradenwereld schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
1.5.    Indien enige bepaling uit een tussen Petra’s Sieradenwerelden de Afnemer gesloten Overeenkomst rechtskracht mist, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing, tenzij de instandhouding van de resulterende overeenkomst kennelijk onredelijk is.
1.6.    Aanvullingen en/of afwijkingen van deze Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden.
1.7.    In geval van strijd tussen vertalingen van de tekst van deze Voorwaarden, prevaleert steeds de in de Nederlandse taal gestelde tekst.


Artikel 2: Offertes en aanbiedingen:

2.1     Elke offerte, aanbieding en/of prijsnotering door Petra’s Sieradenwereld is vrijblijvend en geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
2.2     Alle offertes, aanbiedingen en/of prijsnoteringen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gebaseerd op uitvoering van de opdracht onder normale arbeidsomstandigheden en gedurende normale werkuren en volgens de bij de opdracht door de Afnemer verstrekte gegevens.
2.3     Petra’s Sieradenwereld is te allen tijde bevoegd de onderhandelingen met de Afnemer te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2.4     Indien er naar het oordeel van Petra’s Sieradenwereld gegronde reden is om, hetzij bij het aangaan van de Overeenkomst hetzij op elk moment daarna, te vrezen dat de Afnemer zijn verplichtingen jegens Petra’s Sieradenwereld niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, is Petra’s Sieradenwereld gerechtigd zekerheid te verlangen in de door Petra’s Sieradenwereld gewenste vorm. Alle kosten in dit verband komen voor rekening van Afnemer. Weigering van afnemer om de verlangde zekerheid te stellen heeft tot gevolg dat alle betalingsverplichtingen van Afnemer onmiddellijk opeisbaar worden en alle gevolgen van niet-nakoming intreden.
2.5     Afnemer is slechts bevoegd een opdracht te annuleren met toestemming van Petra’s Sieradenwereld en voorts onder de voorwaarde dat hij de overeengekomen vergoeding voor de opdracht volledig aan Petra’s Sieradenwereld vergoedt.
2.6     Petra’s Sieradenwereld is gerechtigd opdrachten of orders zonder opgave van redenen te weigeren.


Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1     Een Overeenkomst tussen Petra’s Sieradenwereld en Afnemer komt pas tot stand indien en nadat een opdracht schriftelijk waaronder tevens begrepen elektronisch door middel van een door Afnemer ondertekende aankoopbevestiging is bevestigd.
3.2     In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de Overeenkomst en deze Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.
3.3     Wijzigingen van de Overeenkomst of aanvullingen daarop zij slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 4. Prijzen

4.1     De verkoop en levering van producten en diensten door Petra’s Sieradenwereld geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst door Petra’s Sieradenwereld gehanteerde vermelde prijzen.
4.2     Alle prijzen en tarieven zijn in Euro (€) exclusief BTW en verzendkosten voor bedrijven en voor particulieren inclusief BTW maar exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
4.3     De door Petra’s Sieradenwereld gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen van materialen, lonen, sociale en fiscale lasten, invoerrechten en vrachtkosten welke gelden op het moment van de betreffende offerte, aanbieding of prijsnotering. Indien deze prijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, verzekering premies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan, is Petra’s Sieradenwereld gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.
4.4     Het in het vorige lid bepaalde geldt tevens indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst voorzienbaar waren.


Artikel 5. Betalingen

5.1     Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden voor levering of uiterlijk bij levering van de goederen of diensten, dan wel in geval van facturering binnen tien (10) werkdagen na factuurdatum op een door Petra’s Sieradenwereld aangewezen bankrekening. Afnemer is niet gerechtigd tot opschorting, korting of verrekening van betalingsverplichtingen, tenzij de wet een dergelijk recht dwingend voorschrijft.
5.2     Indien Petra’s Sieradenwereld het factuurbedrag niet binnen de betalingstermijn van Afnemer heeft ontvangen, is deze onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Afnemer over het factuurbedrag een rente verschuldigd conform de wettelijke handelsrente in de zin van artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek, geldend gedurende de tijd dat Afnemer in verzuim is.
5.3     Alle door of namens Afnemer gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van de verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschenen rente en ten slotte tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, ongeacht de instructies van Afnemer terzake.
5.4     Indien Afnemer met betaling in gebreke blijft, is Petra’s Sieradenwereld gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht van Petra’s Sieradenwereld om betaling te verlangen van al hetgeen Petra’s Sieradenwereld tot op dat moment te vorderen danwel de Overeenkomst te ontbinden. Het voorgaande laat de aan Petra’s Sieradenwereld verder toekomende rechten, waaronder het recht op schadevergoeding, onverlet.
5.5     Wanneer Petra’s Sieradenwereld rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van betaling zijdens Afnemer neemt, is deze gehouden tot betaling van de door Petra’s Sieradenwereld te maken buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke zullen worden berekend met inachtneming van de aanbevelingen opgenomen in het rapport van de werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak inzake de buitengerechtelijke kosten of eventuele voor dat rapport in de plaats tredende normen, zulks met een minimum van € 100,- (honderd euro). Indien de werkelijke gemaakte kosten het aldus berekende bedrag te boven gaan, is de Afnemer verplicht de werkelijk gemaakte kosten aan Petra’s Sieradenwereld te vergoeden.


Artikel 6. Levering

6.1     Door Petra’s Sieradenwereld opgegeven leveringsdata zijn geen fatale termijnen. Bij niet-tijdige levering dient Petra’s Sieradenwereld schriftelijk in gebreke te worden gesteld en haar aan redelijke termijn van tenminste tien werkdagen voor levering te worden gegund. Indien levering niet plaatsvindt binnen de aldus gestelde redelijke termijn, is Afnemer gerechtigd de order te annuleren en hetgeen hij/zij daarop reeds betaald mocht hebben, terug te vorderen.
6.2     Petra’s Sieradenwereld heeft te allen tijde het recht in gedeelten te leveren en verrichte deelleveringen afzonderlijk te factureren.
6.3     Petra’s Sieradenwereld is gerechtigd te bepalen dat bepaalde door Petra’s Sieradenwereld aangewezen goederen slechts in bepaalde minimumhoeveelheden kunnen worden geleverd.
6.4     Aan de leveringsplicht van Petra’s Sieradenwereld zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van zaken. Het ontvangstbewijs ondertekend door (de vertegenwoordiger van) de Afnemer strekt tot volledig bewijs van levering.
6.5     Indien Afnemer nalatig is met het verrichten van een handeling waaraan hij in verband met de aflevering van de zaken dient mede te werken, zijn de zaken voor rekening en risico van Afnemer vanaf het ogenblik dat zij voor verzending c.q levering gereed staan.
6.6     Indien Afnemer niet kiest voor een verzekerde verzending via een postvervoerder, kan Petra's Sieradenwereld niet aansprakelijk gesteld worden voor defecte, beschadigde of kwijtgeraakte poststukken. Petra's Sieradenwereld zal het Track and Trace nummer aan de Afnemer doorgeven.


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang

7.1     Zolang de Afnemer niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Petra’s Sieradenwereld, blijft het geleverde eigendom van Petra’s Sieradenwereld. Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Petra’s Sieradenwereld te bewaren.
7.2     Afnemer is niet bevoegd het geleverde aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat Afnemer volledig aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Petra’s Sieradenwereld heeft voldaan. Petra’s Sieradenwereld verleent Afnemer toestemming om de door Petra’s Sieradenwereld afgeleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening te vervreemden, welke toestemming Petra’s Sieradenwereld op elk gewenst moment kan worden ingetrokken.
7.3     Wanneer Afnemer enige verplichting uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of zich een andere omstandigheid als in artikel 7 lid 1 voordoet, is Petra’s Sieradenwereld zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd de geleverde zaken terug te (doen) nemen. Afnemer verleent Petra’s Sieradenwereld en haar vertegenwoordigers hiertoe onherroepelijk machtiging om zich toegang te verschaffen tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt en verplicht zich aan Petra’s Sieradenwereld alle medewerking te verschaffen, bij gebreke waarvan Afnemer zonder nadere ingebrekestelling een onmiddellijk opeisbare boete verbeurt van € 50 (vijftig euro) per dag dat Afnemer hiermee in gebreke blijft. Alle kosten verband houdende met het terughalen van de zaken zijn voor rekening van de Afnemer.
7.4     In geval Petra’s Sieradenwereld het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen, wordt de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 1 geacht te zijn ontbonden, tenzij Petra’s Sieradenwereld anders aangeeft. De ontbinding laat het recht van Petra’s Sieradenwereld op schadevergoeding onverlet.
7.5     Afnemer is verplicht Petra’s Sieradenwereld direct schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op het door Petra’s Sieradenwereld geleverde, zolang het eigendomsvoorbehoud op het geleverde rust, en tevens wanneer zich enige omstandigheid in artikel 8 lid 1 voordoet. Mocht later blijken dat Afnemer niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is hij/zij zonder nadere ingebrekestelling een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ten bedrage van 15% van het door hem aan Petra’s Sieradenwereld verschuldigde bedrag, exclusief BTW, met een minimum van € 50 (vijftig Euro).
7.6     De goederen rechterlijke gevolgen van eigendomsvoorbehoud ten opzichte van de door Petra’s Sieradenwereld geleverde zaken worden beheersd door Nederlands recht.


Artikel 8. Opzegging en beëindiging Overeenkomst

8.1     Petra’s Sieradenwereld behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst met Afnemer zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
8.2     De Afnemer enige (betaling)verplichting uit de Overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;

a)    Na het sluiten van de Overeenkomst aan Petra’s Sieradenwereld ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen;
b)    De Afnemer onjuiste gegevens heeft verstrekt of er gegevens van de Afnemer bekend worden, die, waren de gegevens bekend geweest bij het aangaan van de Overeenkomst, tot weigering van het aangaan van de Overeenkomst door Petra’s Sieradenwereld zouden hebben geleid;
c)    De Afnemer bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d)    De Afnemer surseance van betaling, c.q. faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, c.q. onder bewind wordt gesteld;
e)    De Afnemer een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn/haar onderneming;
f)    De Afnemer het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of – wanneer Afnemer een natuurlijk persoon is – onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden.

8.3     Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op Afnemer terstond opeisbaar en is Petra’s Sieradenwereld daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of rente.
8.4     De post "gederfde winst" wordt begroot op tenminste 30% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 50 (excl. BTW) behoudens door Afnemer te leveren tegenbewijs.


Artikel 9. Risico-overgang

9.1     Het door Petra’s Sieradenwereld geleverde is met ingang van het tijdstip van (af)levering voor risico van Afnemer.


Artikel 10. Garantie en onderzoeksplicht

10.1    Behoudens een eventuele fabrieksgarantie, wordt voor geleverde zaken geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Afnemer vrijwaart Petra’s Sieradenwereld tegen alle aanspraken van derden als gevolg van door Afnemer gegeven garanties en/of informatie omtrent de zaken die afwijken van de fabrieksgarantie en/of informatie.
10.2    Voornoemde garantiebepalingen zijn slechts van kracht in geval van met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken en mits deze worden gebruikt conform de eventueel aan Afnemer verstrekte handleidingen en specificaties.
10.3    Elke garantieverplichting vervalt wanneer:

a.    Afnemer zelf wijzigingen, reparaties, of bewerkingen in of aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten (zonder overleg met Petra’s Sieradenwereld);
b.    Afnemer de geleverde zaken voor andere dan de normale beoogde doeleinden gebruikt;
c.    Afnemer de geleverde zaken op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/of onderhouden;
d.    De gebreken bij aflevering zichtbaar waren en Afnemer deze gebreken niet conform artikel 14 aan Petra’s Sieradenwereld heeft medegedeeld; en
e.    er sprake is van normale slijtage.


Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1    Behoudens het bepaalde in artikel 10 en behoudens in geval van opzet of grove schuld is Petra’s Sieradenwereld slechts aansprakelijk voor door de Afnemer geleden schade, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt en tot maximaal het bedrag van de door de  verzekeraar in het betreffende geval gedane uitkering.
11.2    Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Petra’s Sieradenwereld beperkt tot het factuurbedrag dat Afnemer heeft betaald betreffende de zaken waardoor de schade is veroorzaakt.
11.3    Indien Afnemer niet tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen, welke Petra’s Sieradenwereld noodzakelijk of nuttig acht teneinde de leveringen te kunnen verrichten, aan Petra’s Sieradenwereld verleent, kan Afnemer nimmer schadevergoeding of enige andere rechten ontlenen bij niet-nakoming van de Overeenkomst door Petra’s Sieradenwereld.
11.4    Petra’s Sieradenwereld is niet aansprakelijk voor in de branche toelaatbaar geachte technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, maat en afwerking e.d., welke afwijkingen Afnemer derhalve niet het recht geven zaken te weigeren.
11.5    Petra’s Sieradenwereld is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van normaal gebruik van de door Petra’s Sieradenwereld geleverde zaken, waaronder begrepen schade die het gevolg is van het gebruik van huidverzorgingsproducten. 11.6. Petra’s Sieradenwereld is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst, geleden verlies, gemaakte kosten en gemiste besparingen.
11.6    Het is Afnemer bekend dat door Petra’s Sieradenwereld geleverde sieraden voor kinderen niet geschikt zijn voor kinderen jonger dan 8 jaar. Elke aansprakelijkheid voor gebruik van deze sieraden door kinderen jonger dan 8 jaar wordt door Petra’s Sieradenwereld uitdrukkelijk uitgesloten.
11.7    Petra’s Sieradenwereld is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar werknemers, ondergeschikten en/of door haar ingeschakelde derden.
11.8    Petra’s Sieradenwereld bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen jegens de Afnemer mede ten behoeve van haar werknemers, ondergeschikten en/of door haar ingeschakelde derden voor wier gedragingen zij volgens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn.
11.9    Afnemer vrijwaart Petra’s Sieradenwereld voor alle vorderingen van derden, die met de Overeenkomst en eventueel daarmee samenhangende overeenkomsten samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen (inclusief de kosten van rechtsbijstand).


Artikel 12. Overmacht

12.1    Onder overmacht wordt onder meer verstaan de situatie dat Petra’s Sieradenwereld wegens buitengewone omstandigheden zoals waterschade, vorstverlet, stakingen, bedrijfsbezettingen, brandschade, verkeersbelemmering- en of transportproblemen, pandemie, gebrek aan grondstoffen en/of materialen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of -voorschriften en voorts elke omstandigheid die redelijkerwijs niet in de invloedssfeer van Petra’s Sieradenwereld valt, niet in staat is de opdracht overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.
12.2    In geval van overmacht is Petra’s Sieradenwereld gerechtigd nakoming van de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij op te schorten zolang de overmachtssituatie voortduurt, hetzij de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Petra’s Sieradenwereld tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan Afnemer gehouden is.
12.3    Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan 3 maanden is Afnemer evenwel gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de specifieke omstandigheden van een geval een kortere termijn rechtvaardigen.
12.4    Bij ontbinding als in dit artikel bedoeld is Petra’s Sieradenwereld gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd/verricht en is Petra’s Sieradenwereld niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan Afnemer.


Artikel 13. Klachten

13.1    Afnemer dient de zaken bij aflevering, of zo spoedig daarna als mogelijk, te (laten) onderzoeken. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen tien (10) dagen na ontvangst der zaken ter kennis van Petra’s Sieradenwereld zijn gebracht.
13.2    Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen acht (8) dagen na constatering ter kennis van Petra’s Sieradenwereld zijn gebracht.
13.3    Indien de klacht door Petra’s Sieradenwereld juist wordt bevonden, zal Petra’s Sieradenwereld de nodige tijd gegeven worden om de haar inziens vereiste voorzieningen te treffen, en is Petra’s Sieradenwereld slechts gehouden naar haar keuze de zaken waarop de klacht betrekking heeft kosteloos te herstellen dan wel door andere te vervangen of de prijs die Afnemer voor de desbetreffende zaken heeft betaald aan Afnemer te vergoeden.
13.4    Klachten betreffende (deel)facturen dienen uiterlijk binnen zeven dagen na verzenddatum ter kennis van Petra’s Sieradenwereld te zijn gebracht.
13.5    Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt Afnemer geacht het geleverde/verrichte respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door Petra’s Sieradenwereld in behandeling genomen.
13.6    Klachten worden door Petra’s Sieradenwereld binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen beoordeeld en ontslaan de Afnemer niet van diens betalingsverplichtingen.
13.7    orderingen van de Afnemer gebaseerd op de stelling dat een door Petra’s Sieradenwereld geleverd Product een tekortkoming als bedoeld in dit artikel heeft, verjaren door verloop van zes maanden na de datum van aflevering.


Artikel 14. Merk- en handelsnaam

14.1    Het is Afnemer uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door Petra’s Sieradenwereld in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam en logo, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Petra’s Sieradenwereld.
14.2    Afnemer zal bij de in lid 1 genoemde toestemming alle aanwijzingen van Petra’s Sieradenwereld met betrekking tot de door Petra’s Sieradenwereld in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam en/of logo nauwgezet opvolgen.


Artikel 15. Retourzendingen en reclame

15.1    Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Petra’s Sieradenwereld zijn niet toegestaan, en zijn uitsluitend mogelijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen.
15.2    Afnemer is verplicht om voor een zorgvuldige retourzending zorg te dragen en eventuele schade aan de retourzending zoveel mogelijk te voorkomen. De kosten voor retourzendingen komen ten laste van de verzender.
15.3    Indien retourzendingen zonder toestemming van Petra’s Sieradenwereld geschieden, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Afnemer, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 2.5.
15.4    Retourzendingen zonder toestemming van Petra’s Sieradenwereld ontheffen Afnemer nimmer van diens betalingsverplichtingen.
15.5    In het geval van een retourzending of annulering waarvoor Petra’s Sieradenwereld haar toestemming heeft gegeven, wordt het volledig betaalde bedrag terugbetaald aan de Afnemer, exclusief de reeds gemaakte verzendkosten.
15.6    In het geval van ongewenste producten dienen deze in dezelfde staat teruggestuurd te worden als dat ze werden ontvangen en dienen ongebruikt te zijn. Eventuele schade aan het product die niet door productiefouten is veroorzaakt, zal in mindering op het te retourneren bedrag worden gebracht.
15.7    Clip)Oorbellen en piercings worden niet retour genomen vanwege hygiëne-oogpunt.


Artikel 16. Overeenkomsten op afstand

16.1    In geval van Overeenkomsten met een natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Afnemer het recht heeft de Overeenkomst zonder boete en zonder opgave van redenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie te ontbinden, zulks onder vergoeding van de rechtstreekse kosten van retourzending. Van dit ontbindingsrecht zijn uitgezonderd producten die:

a.    tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van Afnemer;
b.    duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c.    of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.


Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1    Op alle met Petra’s Sieradenwereld aangegane Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
17.2    Alle geschillen voortvloeiende of verband houdende met een Overeenkomst of deze Voorwaarden worden bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter te Den Haag, behoudens de bevoegdheid van Petra’s Sieradenwereld het geschil voor de bevoegde rechter in de woon- c.q. vestigingsplaats van Afnemer te brengen.Petra’s Sieradenwereld ©
alle rechten voorbehoudenlaatst gewijzigd 4 oktober 2020